Serveis

Consultoria TIC Independent, Internacional i Intel·ligent

 

Argelich Networks presta serveis d’assessorament i enginyeria independent en tecnologies de la informació i les comunicacions per a empreses i organitzacions, nacionals i multinacionals, tant públiques com privades.

Som especialistes en comunicacions corporatives, xarxes privades de veu, dades, video i senyals de control i en l’aplicació de solucions de comunicacions unificades i col·laboració, automatització de processos basats en comunicacions i centres d’interacció amb clients multimèdia i integrats amb els sistemes informàtics de l’organització.

Els nostres clients poden beneficiar-se dels coneixements de professionals altament especialitzats en tecnologies TIC, direcció de projectes i organització i de la seva experiència adquirida en nombrosos projectes desenvolupats en diversos entorns i organitzacions.

Prestem serveis a nivell internacional i d’acord amb els estàndards de qualitat i el codi ètic de la Society of Telecommunications Consultants.

Aportem una visió global i de conjunt, facilitant assessorament tècnic (enginyeria) i estratègic (consultoria). Amb visió de futur, superem les limitacions tècniques o econòmiques dels actuals sistemes i solucionem per anticipat els potencials problemes futurs.

Oferim recursos d’alt nivell quan realment es necessiten i amb un cost competitiu, sense necessitat d’incrementar l’estructura de l’empresa. Evitem la sobrecàrrega de treball que en els departaments tècnics i de sistemes representa el desenvolupament, implantació i gestió de sistemes molt complexos, altament especialitzats i en constant evolució.

Proporcionem a la direcció una visió independent i objectiva de la situació real dels sistemes, tecnologies i costos. Aportem intel·ligència quan es precisa.

 

Gestió de projectes TIC

Argelich ha desenvolupat al llarg de més de 20 anys d’experiència una avantguardista i eficaç metodologia pròpia de gestió i direcció de projectes de telecomunicacions i infraestructures TIC, gràcies a la qual, garantim l’èxit tècnic, organitzatiu i econòmic.
Desenvolupem aquests serveis en 6 fases, alineats amb la vida dels sistemes i solucions que hem dissenyat i recomanat, de manera que acompanyem als nostres clients en tot el procés, estant sempre el seu costat, aplicant una cultura de col·laboració permanent i tenaç a llarg termini.
Contestem a la inquietud d’un client sobre el rendiment, cost o funcionalitats dels seus sistemes, responem a la pregunta “Com podem millorar?” efectuant estudis de viabilitat, anàlisi de necessitats, avantprojectes, anàlisis de rendiment i auditories de costos.

 Descripció servei ongoing management

Camps en els quals estem especialitzats:
 • Infraestructures físiques: Fibra òptica i solucions de cablejat estructurat.
 • Plataformes de comunicacions corporatives. Solucions de comunicacions unificades i col·laboració.
 • Centres d’interacció amb Clients multimèdia. Call Centers.
 • Xarxes de dades (IP Networks)
  • Local Area Network (LAN).
  • Wide Area Network (WAN).
 • Data Centers.
 • Cloud computing
 • Internet.
 • Mobilitat.
 • Centres d’atenció multimèdia Call and Contact Centers. CTI Computer Telephone Integration.
 • Video IP. Video seguretat incorporant tractament digital de la imatge.
 • Wireless Networks (WI-FI).

 

Casos d’èxit:

Desenvolupem i dissenyem la solució òptima, que es plasma en la redacció d’un projecte executiu o plec d’especificacions tècniques que permet la petició d’ofertes (RFP Request for Proposal) i serveix de base per dur a terme la direcció de la fase d’implantació i el control de qualitat.
  Sol·licitud i avaluació d’ofertes: lliures de qualsevol conflicte d’interès amb operadores, fabricadores i instal·ladors, comparem les diferents opcions i recomanem en cada cas concret, segons el nostre més lleial saber i entendre, la millor opció per als nostres clients.
  Contractació: assessorem en els processos de contractació i compra d’instal·lacions i serveis.
  Direcció d’obra: dirigim i coordinem el procés d’implantació de solucions tecnològiques efectuant les proves d’acceptació i control de qualitat (quality assurance) necessàries.
  On-going management: servei independent de suport de gestió de xarxes de telecomunicació i infraestructures IT, que contempla tot el sistema en el seu conjunt, equips i serveis d’operadores, aspectes tècnics i econòmics. Supervisem la disponibilitat i rendiment de les seves xarxes, equips propis i serveis externs. Administrem els acords de SLA amb els seus proveïdors.
   

 

Gestió de Costos en Telecomunicacions i Infraestructures i serveis TIC

  Els serveis de telecomunicació i cloud computing són una despesa molt important en totes les empreses i organitzacions. S’estimen entre el 1% i el 5% de la facturació de la companyia.
Tenen creixements importants tot i que els proveïdors redueixen les seves tarifes oficials.
Analistes independents com Gartner, Aberdeen o Forrester, encoratgen a les empreses a implantar polítiques de gestió de costos, especialment sobre els serveis de Telecomunicacions coneguts internacionalment com TEM (Telecom Expenses Management). Segons els seus informes, les empreses que disposen de serveis TEM redueixen els seus costos de telecomunicacions en percentatges entre el 20 i el 40 %.
 

 Descripció completa del servei TEM

 

 

Argelich ha fet possibles en alguns serveis concrets estalvis de fins al 70%.
  Argelich aporta més de 20 anys d’experiència en negociació, contractació i control econòmic de serveis de telecomunicacions, hosting i cloud computing.
  Negocia i gestiona anualment contractes de serveis de desenes de milions d’euros i tramita reclamacions de diversos centenars de milers d’euros.
  Argelich Networks ofereix un servei personalitzat per a cada empresa que inclou resumidament:
 • Control permanent dels costos en telecomunicacions a partir de la facturació electrònica facilitada per les operadores.
 • Emissió d’Informes de seguiment adaptats a cada empresa.
 • Negociació i renegociació de condicions amb les operadores i proveïdors de servei.
 • Propostes d’estalvi i disminució de costos sense disminució del nivell de servei.
 • Suport en la implantació de politicas de bones pràctiques i formació d’usuaris.
 • Tramitació de reclamacions per facturació incorrecta, molt habitual en el sector TIC a nivell mundial.
  És un servei altament rendible, ja que els honoraris es fixen en funció dels resultats obtinguts, sense cap risc ni cost addicional per als clients.

 

Assessorament a Governs i Institucions Internacionals

Les telecomunicacions són el sistema nerviós d’un país, són imprescindibles per garantir el seu futur i millorar la qualitat de vida de la seva població. Està àmpliament demostrada la correlació entre el nivell de desenvolupament d’un país i el nivell de desenvolupament de les telecomunicacions.
La nostra àmplia i reconeguda experiència com a consultors independents i internacionals TIC ens permet oferir la nostra col·laboració a Governs i Institucions Internacionals com el Banc Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc, per al desenvolupament de Plans Directors (Agenda digital) així com el nostre assessorament per implantar les millors pràctiques en regulació i legislació.
Busquem que els nostres projectes impactin positivament en l’economia dels països i regions facilitant la creació de riquesa.

 

Basant-nos en el nostre gran coneixement de les necessitats reals de les empreses, aportem un plantejament clarament diferencial que facilita:

 • La introducció de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions en les petites i mitjanes empreses de sectors de l’economia tradicional.
 • La col·laboració públic-privada.
 • La implantació amb èxit de polítiques de millora continua.

Com a exemple, el projecte de xarxa de telecomunicacions del Mercat Central de Proveïments de Barcelona que hem desenvolupat des dels seus inicis en 1.992 i que és un referent a nivell mundial dels aspectes esmentats.

Consultoría Estratégica Empresa 3.0 Reingeniería de procesos

El potencial que aporten les xarxes convergents IP de gran capacitat, fixes i mòbils, capaces de transmetre qualsevol tipus d’informació, veu, dades i vídeo, les aplicacions software de comunicacions unificades i col·laboració, les tècniques d’automatització de processos basats en comunicacions, la web 2.0, les xarxes socials…; en definitiva, el món digital, suport de la societat del coneixement i de la comunitat global, juntament amb les turbulències financeres, socials i demogràfiques, està generant profunds canvis.

[lists style=”1″]

[lists_item]Està la seva empresa preparada per a assumir-los?[/lists_item]
[lists_item]Sap com comunicar-se amb els seus nous clients i col·laboradors, els nadius digitals?[/lists_item]
[lists_item]Està preparat per al món en xarxa?[/lists_item]
[/lists]

 

L’economia digital és una economia focalitzada en el client, no en el producte. Com atén vostè als seus clients?
Argelich li ajuda a construir una organització més eficaç i a redissenyar els processos de negoci, millorant la seva eficiència i obtenint estalvis de costos, directes i indirectes, molt importants.
Treball a casa, treball en xarxa, oficina virtual, centres d’interacció multimèdia amb els clients; són solucions i estratègies que les organitzacions s’han de plantejar per augmentar la seva productivitat i garantir la seva continuïtat.
Argelich facilita serveis de consultoria estratègica per adaptar el seu negoci al món digital, implantar nous canals de comercialització i distribució i interacció amb els seus clients i proveïdors.